Н О В И Н И
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„НАЦИОНАЛЕН МОРСКИ МУЗЕЙ”

Във връзка с 20-та годишнина от основаването на Сдружение „Национален морски музей”, Управителният съвет на неправителствената организация свиква Общо събрание на членовете си на 15 септември 2011 г. от 16.00 ч. във Военноморския музей – Варна.
Управителният съвет предлага събранието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността на Сдружението през изтеклия период.
2. Счетоводен отчет за дейността на Сдружението през 2011 г.
3. Приемане на план-програма за дейността на Сдружението през 2012 г.
4. Други
5. Награждаване на членове на Сдружението, проявили особена активност за подкрепа на морското музейно дело във Варна.

Председател на Управителния съвет
Инж. НИКОЛАЙ ПАРАШКЕВОВ

morskivestnik.com, morskimusey-bg.com
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >