ПОКАНА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН МОРСКИ МУЗЕЙ”


Управителният съвет на Сдружение „Национален морски музей” - Варна, свиква Общо годишно събрание на 10.03.2017 г. от 10.30 ч. във Военноморския музей - Варна.  
    
Управителният съвет предлага събранието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Сдружението през периода 01.11.2014 - 31.12.2016 г.
2. Обсъждане и приемане на счетоводния отчет на Сдружението през същия период.
3. Освобождаване от длъжност на досегашния председател и зам. председател на Сдружението „НММ” - Варна, и избор на нови такива.                                 
4. Приемане на план-програма за дейността на Сдружението през 2017 г.
5. Други               

Разчитаме на Вашето участие в събранието, но в случай, че сте възпрепятстван, молим да изпратете Ваш представител.

С уважение:
Председател на Управителния съвет на Сдружението
Инж. Николай ПАРАШКЕВОВСдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >