СБИРКИТЕ НА ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ
Фондът на музея е систематизиран в 16 сбирки в съответствие с вида на предметите или според типа дейност, която представят или от която произхождат:

І. Хладно и огнестрелно оръжие
Тази колекция съдържа: саби, ножове, кортици, пушки, карабини, пистолети, револвери. Сред тях са старините, извадени от дъното на Черно море при нос Шабла през 1977 г. и свързани с Руско-турските войни ХVІІІ-ХІХ век. Включени са личните оръжия на видни офицери от флота, сред които освен български, има и образци от чуждестранни военни флотове.

ІІ. Корабно въоръжение, оръдия, торпеда и торпедни апарати
Това са образци от въоръжeние от различни епохи, системи и типове: шестова мина от времето на Руско-турската война от 1877-1878 г., котвена галваноударна заградна мина тип „Херц”, които намират приложение и в българския флот до Първата световна война; създадената от лейтенант Евстати Винаров българска мина през 1905 г.; българската речна галваноударна мина Б-40, която е модификация на морската галваноударна мина „България-36” (Б-36), създадена по проект на машинния инженер лейтенант Минчо Острев; френските мини „Соте Арле”, обр. 1906 и обр. 1908 г.; германски мини тип „Карбонит”, Е-голяма, Е-малка, „Ума”, английска мина, тип „Викерс”.
В тази сбирка са и разположените в парковата експозиция: 100-мм оръдия от авизо „Надежда”, куполно оръдие от СКР „Смели”, торпедни апарати от торпедоносците; тритръбен торпеден апарат от СКР „Дръзки”.
Тук е и колекцията от брегови оръдия, които в различни моменти са защитавали българското морско крайбрежие.

ІІІ. Корабно и брегово обзавеждане и оборудване
Това е една от най-разнообразните по вид на предметите. Тук са колекциите от котви, уреди като компаси, барометри, щурвали, елекрически прибори, свързани с управлението и навигацията на кораба; посуда и др.

ІV. Отличия, грамоти, марки, купи, печати
Тук може да се види почти цялото разнообразие от отличия, с които са удостоявани българските морски офицери от основаването на флота до днес. Сред тях са български и много чуждестрании ордени и медали, както и отличителните знаци на наши и   чужди военни учебни заведения, в които те са били обучавани.
Колекцията от печати включва: печати от кораби, служби и поделения на военния флот, предприятия на търговското корабоплаване и корабостроене, на морски обществени организации и лични печати. Използвани са в периода от 60-те години на ХІХ век до началото на ХХІ век.

V. Художествени произведения - рисунки, картини, скулптури, плакети, грамофонни плочи
Сред най-ценните могат да бъдат посочени: творбата на художника Тихомир Радинов (маслени бои) - „Български миноносци атакуват турския крайцер „Хамидие”, портрета на капитан І ранг Димитър Добрев с художник Никола Ганушев. Като самостоятелна колекция се открояват графиките, акварелите и маслата на  н.х. Александър Мутафов. Сбирката се попълва от произведенията на Михаил Ангелов, Хр. Каварналиев, Антон Прудкин, Милен Сакъзов, Георги Урумов, Петър Михайлов, Тихомир Коджаманов и редица съвременни маринисти.

VІ. Снимки, фотоалбуми, кинофилми
Сбирката се попълва от снимки, картички, албуми и др. които със средствата на печата илюстрират и документират историята на военния ни флот: портретни снимки на командващите на военния ни флот, командирите на кораби и техните екипажи, снимки и албуми на възпитаниците на различни випуски на Морското училище; албуми със снимки от съвместни учения на страните членки на бившия Варшавския договор, на страните членки на НАТО; снимки от чествания на юбилейни годишнини на военния флот; важни моменти от приемането на нова материална част; на морските празници, в които се акумулират традициите на флота.

VІІ. Архивни документи: спомени, свидетелства, предписания, книги, карти, чертежи.
Архивните документи, постъпват основно като дарения от наследници на видни морски дейци: капитан І ранг Димитър Добрев, капитан ІІ ранг Станчо Димитриев, капитан І ранг Георги Купов, капитан І ранг Сава Иванов, капитан І ранг Неделчо Недев и др. В по-голямата си част това са оригинални свидетелства, предписания, книги, чертежи, лична и служебна кореспонденция. В тази сбирка има представени части от лични библиотеки на видни представители на морското дело. В сбирката намират място учебници и учебни пособия на български, руски, френски, немски, италиански и английски на обучаваните и практикуващи възпитаници на съответните висши морски учебни заведения; корабни дневници, вахтени журнали, служебни книжки и историко-традиционни формулярни документи на различни на военни кораби и др.

VІІІ. Униформи и униформени знаци
Запазени са униформи на български морски офицери от различни епохи. Хералдиката и символиката в униформените облекла отразяват политическите промени и своеобразната „мода” във формените облекла, както и влиянията от флотовете на други страни. Отличават се с някои особености униформите на различните поколения възпитаници на морското училище.

ІХ. Флагове, вимпели, косици, флагчета
В тази сбирка се съхраняват корабни военноморски флагове, флагове на длъжностни лица, между които щандарт на княза и на княгинята; вимпели; сигнални флагове и разцветки, както и бойни знамена на различни части на флота.

Х. Лични вещи
Сбирката съдържа предмети, които отразяват личния и професионалния живот и проявите на изявени дейци в морското и военноморското дело - инструменти и уреди, аксесоари, облекла.

ХІ. Модели на кораби, макети на различни съоръжения и сувенири
Сбирката съдържа няколко десетки модели на военни и търговски кораби от различни епохи. От най-добрите екземпляри са тези, изработвани от заводите, производители на поръчаните от българското правителство кораби. Не са малко са изработваните от български корабомоделисти, лауреати на различни конкурси.

ХІІ. Корабоплаване, подводна археология, морски и водни спортове, морска наука и изследвания
Тази сбирка е обемна и многопосочна по съдържание. Обхваща предмети, документи, плавателни съдове и др., свързани непосредствено с търговското корабоплаване; тук са заведени голяма част от находките от подводни археологически експедиции; свидетелства за постиженията в морските спортове - например яхта „Кор Кароли”, с която капитан Георги Георгиев извършва първото българско самотно околосветско плаване под платна.

ХІІІ. Пристанища, пристанищни съоръжения
Сбирката представя постъпления, чрез които може да се проследи пристанищното строителство, техническата въоръженост на българските морски и дунавски простанища. Съдържа много документи, спомени, отличия на пристанищни работници и ръководители от различни епохи.

ХІV. Кораборемонт
Сбирката съдържа лични документи, снимки, вещи на преки участници и ръководители в кораборемонтните дейности, както и документация на предприятията, заети в кораборемонта в България.

ХV. Корабостроене
Дейността и постиженията на корабостроителните предприятия в България са представени чрез документация - чертежи, книги; иструменти и прибори; снимки, лични вещи на български корабострители.

ХVI. МонетиВоенноморски музей - Варна :: Сбирките на Военноморския музей
< вход :: enter >
< вход :: enter >